دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا

مدیر گروه: دکتر اسمعیل شاهکوهی

**********************

اساتید گروه به ترتیب حروف الفبا:

**********************

صالح آرخی

استادیار -  گرایش: سنجش از دور و GIS

دکترا  از دانشگاه پوسا هند

..........................................

خدارحم بزی

دانشیار - گرایش : برنامه ریزی شهری

دکترا  از دانشگاه اصفهان

.........................................

علیرضا خواجه شاهکویی

دانشیار  -  گرایش : برنامه ریزی روستایی

دکترا  از دانشگاه  تهران

.......................................

غلامرضا روشن

استادیار - گرایش : اقلیم شناسی

دکترا  از دانشگاه  تهران

......................................

اسمعیل شاهکوهی

استادیار - گرایش: اقلیم شناسی

دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی

...................................

بهمن صحنه

استادیار - گرایش: برنامه ریزی روستایی

دکترا از دانشگاه تهران

.....................................

سمیه عمادالدین

استادیار - گرایش : ژئومورفولوژی

دکترا  از دانشگاه تهران

...................................

عبدالعظیم قانقرمه

استادیار - گرایش اقلیم شناسی

دکترا از دانشگاه اصفهان

...................................

جعفر میرکتولی

استادیار - گرایش برنامه ریزی شهری

دکترا از دانشگاه تربیت مدرس

...................................

علی اکبر نجفی کانی

استادیار - گرایش برنامه ریزی روستایی

دکترا از دانشگاه تهران

...................................

 

 


  • برچسب ها:
  • هیات علمی
  • دانشجو
  • گروه جغرافیا
  • ارشد اقلیم
  • روستایی
  • شهری
  • مخاطرات
تعداد بازدید: 313