دانشکده علوم انسانی

رییس دانشکده

 خدارحم بزی

- دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه اصفهان

- مرتبه علمی : دانشیار

- شروع مسئولیت: اسفند 94