دانشکده علوم انسانی

کارشناسان آموزش

سهیلا کر

- کارشناس رشته های جغرافیا و زبان انگلیسی

- کارشناسی ارشد زیست

---------------------------------------------------------------------------

احسان زینتی

- کارشناس رشته های ادبیات فارسی و علوم اجتماعی و مدیریت و تربیت بدنی

- کارشناسی ارشد ریاضی