دانشکده علوم انسانی

معاون دانشکده

نوروز نیمروزی

- دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران

- مرتبه علمی : استادیار

- شروع مسئولیت: شهریور 95