معاونت پژوهش و فناوری

اعضای شورای پژوهشی

 

ترکیب شورای پژوهشی :

- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

- مدیر امور پژوهشی دانشگاه

- معاونان پژوهش دانشکده ها

- مدیر امور روابط بین الملل و همکاری های علمی دانشگاه

- مدیر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه

- معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- مدیر مرکز کارآفرینی، ارتباط با جامعه و رشد واحدهای فناور

- دو نفر از پژوهشگران برجسته دانشگاه

 

تعداد بازدید: 49