دفتر فناوری و کارآفرینی

معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی: آرش امینی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: زمین­ شناسی

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر فناوری و کارآفرینی دانشگاه

پست الکترونیکی:   a.amini@gu.ac.ir

                        شماره تماس: 32322904-017 

سوابق اجرایی:

1-­ سرپرست کانون علمی دانشکده علوم از سال 1375-1378

2-­ مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1382-1386

3-­ مدیر فناوری و کارآفرینی دانشگاه گلستان از سال 1392 تاکنون

4-­ عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری استان گلستان از سال 1392 تاکنون

5-­ دبیر شورای کارآفرینی دانشگاه گلستان از سال 1392 تاکنون

6-­ دبیر شورای مرکز رشد دانشگاه گلستان از سال 1392 تاکنون


تعداد بازدید: 114