تماس با ما

تلفن سانترال (شهید بهشتی):

32254168 – 32254164 – 32254163

تلفن سانترال ساختمان اداری دانشگاه (پردیس):

 32304002- 017

017-32304001

 

نشانی:

* گلستان - گرگان - خیابان شهید بهشتی-دانشگاه گلستان - کد پستی: 15759-49138

* گرگان – کیلومتر 10 جاده گرگان - گنبد (کمربندی گرگان سرخنکلاته) پردیس دانشگاه گلستان – سازمان مرکزی

کد پستی : 79142-49361 

 

دبیرخانه مرکزی:

(شماره تماس و فکس شهیدبهشتی): 32229068-017

 (پردیس): 38731111-017

 

پست الکترونیک دانشگاه:
info@gu.ac.ir

 

 

شماره تماس های دانشگاه گلستان

 

حوزه ریاست

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

سانترال (پردیس)

دورنگار

1

مسئول دفتر رئیس

32254160

32304011

38731000

32304012

2

رئیس حوزه ریاست 

32304009

38731020

-

3

مدیر روابط عمومی

32304006 -- --
4

کارشناس روابط عمومی

--

38731500

38731550

--
5

مدیر حراست

32304005 --- ---
6

کارشناسان حراست

32254263

32304005

32304005

7

رئیس گروه شاهد و ایثارگر

32229082

---

--

 

8 گروه نظارت و ارزیابی --- 38731300

--

9

کارشناس مسئول دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

-- 38731313 --

10

امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات --- 38732630 --
11

مدیر طرح و برنامه و تحول اداری

3233994 -- --
12

رئیس گروه برنامه، بودجه و تحول اداری

-- 38732510 --
13

کارشناس تحول اداری

-- 38732520 --

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دفتر نهاد

32220742 - 32238674

32238673

 

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن سانترال (پردیس)

1

 دفتر معاون

32303985

38734040
2

مسئول دفتر معاون

32303985 38734000

3

مدیر امور آموزشی

---

38734400
4

کارشناسان آموزش کل دانشجویان جاری، اخراج، انصراف، مهمان، انتقال(مقطع کارشناسی)

--- 38734444
5

کارشناسان آموزش کل دانش آموختگان، صدور مدرک، لغو تعهد آموزش رایگان، دریافت کد صحت(مقطع کارشناسی)

--- 38734445

6

مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

---

38734100
7

کارشناسان امور جاری و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

---

38734141

8

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

--

38734020

9

کارشناس امور اعضای هیات علمی

  38734010

10

کارشناسان انفورماتیک

---

38734030

11

کارشناس بایگانی edu@gu.ac.ir 38734440

 

 معاونت اداری، مالی و عمرانی

ردیف

عنوان

تلفن

مستقیم

سانترال (پردیس) دورنگار

1

مسئول دفتر معاون

32303990 38732000 32303993
2

دبیرخانه مرکزی

--- 38731111 ---
3

مدیر امور مالی

32303992 38732100 32303993

4

عامل مالی

--- 38732110 ---
5

کارشناس امین اموال

--- 38732120 ---
6

کارشناس امور مالی

--- 38732140 ---
7

کارشناسان حقوق و دستمزد

--- 38732150 ---
8

کارشناس رسیدگی اسناد

--- 38732170 ---
9

کارشناس امور دانشجویان شبانه

--- 38732121 ---
10

مدیر امور اداری و پشتیبانی

--- 38732200 ---
11

کارشناس امور اداری

32303993 38732210 32303993
12

رئیس اداره کارگزینی

32303995 38732220 ---
13

کارشناسان کارگزینی

---

38732230

38732240

---

14

کارشناس کارگزینی و بیمه تکمیلی

--- 38732240 ---

15

مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی --- 38732400 ---

16

کارشناس دفتر فنی --- 38732410 ---
17

کارپردازان

---

32220776

38732280

---
18

انبار مرکزی

--- 38732300 2300

 

 معاونت پژوهش و فناوری

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن سانترال (پردیس)

دورنگار

1

مسئول دفتر معاون

32303988 38735000 32303988

2

مدیر امور پژوهش و فناوری

32303987

38735100

---

3

کارشناس پژوهش

32303987 38735110 ---

4

کارشناس مجلات علمی و طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

---

38735400

---

5

 رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

32254168

داخلی 327

---

---

6

مدیر مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

32303989

38735200

---

7

کارشناس مرکز رشد، کارآفرینی، کارآموزی و هدایت شغلی

-- 38735210 ---
8

کارشناس ارتباط جامعه با صنعت وتفاهم نامه ها

-- 38735220 ---
9 کارشناسان فناوری اطلاعات و خدمات

رایانه ای

---

38735550

32254167

---

10

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

32223700

---

---

11

رئیس اداره روابط بین الملل

---

38735300

---

12

کارشناس روابط بین الملل

---

38735550

---

 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن سانترال

دورنگار

1

مسئول دفتر معاون

38733000

---

32303991

2

مدیر امور دانشجویی

38733300

---

---

3

کارشناس امور خوابگاه

32223702 --- ---
4

کارشناس صندوق رفاه(وام دانشجویی)

38733333 --- ---
5

کارشناس اداره تغذیه

32253034 --- ---
6

کارشناس کمسیون موارد خاص

38733060

 

---  
7

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

38733400    

8

کارشناسان امور فرهنگی و فوق برنامه

38733440

38733420

38733430

---

---

9

رئیس اداره تربیت بدنی

32251705    

10

کارشناسان تربیت بدنی

32251705

---

---

11

رئیس مرکزبهداشت، درمان و مشاوره

32254165 --- ---
12

کارشناس بهداشت

32223702    

13

کارشناس مشاوره

32254165

--

---

 

 دانشکده فنی و مهندسی گرگان

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

مسئول دفتر رئیس دانشکده

32238672

300

32430516

2

معاون آموزشی 32229068 284 ---
3

کارشناسان آموزش(مهندسی عمران، پلیمر، مکانیک، صنایع، برق، کامپیوتر)

32254168 229  
3

کارشناس آموزش(مهندسی معماری و ارتباط تصویری)

32254168

252 ---

4

گروه مهندسی برق

---

---

---

5

گروه مهندسی پلیمر

32441003-8

127

---

6

گروه مهندسی عمران

32441003-8

126

---

7

 گروه مهندسی مکانیک

32441003-8

124

---

8

گروه مهندسی کامپیوتر

 

---

---

9

گروه مهندسی معماری

4 - 32254163

294-307

---

10

گروه مهندسی صنایع

32441003-8 118 ---

 

 دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

مسئول دفتر رئیس دانشکده

34266235

102

34236490

2

معاون آموزشی

34266235

101

---
3

کارشناسان آموزش

34266235

112-111

---
4

گروه مهندسی شیمی

34266235 118 ---
5

گروه مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

34266235 123 ---
6

گروه مهندسی عمران

34266235 119 ---

 

 

 دانشکده علوم

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

مسئول دفتر رئیس دانشکده

32245882

---

32245882

2

معاون آموزشی

32221685

---

---

3

کارشناسان آموزش 

32221686 --- ---

4

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

32254168

267

---

5

گروه آمار

32254168

273

---

6

گروه زیست شناسی

32254168

222

---

7

گروه زمین‌شناسی

32254168

231

---

8

گروه شیمی

32254168

280

---

9

گروه فیزیک

32254168

242

---

 

 

 دانشکده علوم انسانی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

مسئول دفتر رئیس دانشکده

38737000

---

---

2

معاون آموزشی

38737010

---

---

3

معاون پژوهشی

38737250    
4

کارشناسان آموزش

38737140

38737070

32254262

--- ---
5

کارشناس پژوهشی

38737090 --- ---
6

کارشناس سایت کامپیوتر

38737130 --- ---

7

کارشناس گروه معارف و حقوق 32229082    
8 گروه مدیریت

--

--- ---
9

گروه زبان و ادبیات فارسی

--- --- ---
10

گروه علوم اجتماعی و سیاسی

--

---

---

11

گروه حقوق

---

---

---

12

گروه زبان و ادبیات انگیسی

32254163

306

---

13

گروه جغرافیا

---

---

---

14

گروه تربیت بدنی

---

---

---

 


تعداد بازدید: 120880