تماس با ما

تلفن سانترال:

32254168 – 32254164 – 32254163

تلفن سانترال ساختمان اداری دانشگاه(پردیس جدید):

 32304002- 017

017-32304001

3873 –017

آدرس دانشگاه:

گرگان – خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی 155 – کد پستی: 15759-49138

پست الکترونیک دانشگاه:
info@gu.ac.ir

 

حوزه ریاست

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر رئیس

32254160

32254162

38731000

291 

300

32251675

2

 حوزه ریاست و روابط عمومی

32304006

1500

-

3

حراست

32254263

32304005

- 32254169

4

شاهد و ایثارگر

32304008

1410

-

5 مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 38730000 1300

-

6

کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

// 1313 -

7

دبیرخانه مرکزی 38731111 1111 32304012

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دفتر نهاد

32220742 - 32238674

32238673

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن سانترال

1

 دفتر معاون

32303985

017-38734040
2

مسئول دفتر معاون

// 017-38734000

3

مدیر امور آموزشی

---

017-38734400
4

کارشناس آموزش

--- 017-38734444
5

کارشناس آموزش

--- 017-38734445
6

کارشناس آموزش

--- 017-38734446

7

مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

---

017-38734100
8

کارشناس تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

--- 017-38734141
9

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

32303996

017-38734010

017-38734020

10

انفورماتیک

---

017-38734030

017-38734060

11

بایگانی --- 017-38734440

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی

ردیف

عنوان

تلفن

مستقیم

تلفن

1

دفتر معاون

32303990 017-38732020
2

مسئول دفتر معاون

// 017-38732000

3

امور مالی

32303992 017-38732100
4

عامل مالی

--- 017-38732110
5

امین اموال

--- 017-38732120
6

کارشناس مالی

--- 017-38732130
7

//

--- 017-38732140
8

//

--- 017-38732160
9

کارشناس حقوق و دستمزد

--- 017-38732150
10

کارشناس رسیدگی اسناد

--- 017-38732170
11

کارشناس مالی

--- 017-38732180
12

کارشناس امور دانشجویان شبانه

--- 017-38732121

13

امور اداری و پشتیبانی

32303993 017-38732200

14

کارشناس اداری // 017-38732210

15

امور حقوقی 32303998 017-38732600
16

اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

32303995 017-38732220

17

کارشناس کارگزینی --- 017-38732230

18

// --- 017-38732240

19

کارشناس کارگزینی و بیمه تکمیلی --- 017-38732222
20

مدیر طرح و برنامه

32303994 017-38732500

21

رئیس گروه برنامه، بودجه و تحول اداری // 017-38732510
22

کارشناس طرح و برنامه

// 017-38732520

23

مدیر دفتر فنی و طرحهای عمرانی

32303997 017-38732400
24

کارشناس دفتر فنی

--- 017-38732410

25

دبیرخانه --- 017-38731111

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت پژوهش و فناوری

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن سانترال

دورنگار

1

دفتر معاون

32303988

017-38735050

32303988

2

مسئول دفتر معاون

// 017-38735000 32303988

3

مدیر امور پژوهش و فناوری

32303987

017-38735100

32303988

4

کارشناس پژوهش

// 017-38735110 32303988

5

اداره مجلات علمی و پژوهشی

32304001

017-38735400

32303988

6

 امور کتابخانه و مرکز نشر

32303979

017-38735700

32303988

7

کارشناس کتابخانه

---

017-38735710

017-38735720

 

8

مدیر مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

32303989

017-38735200

32303988

9

کارشناس کارآفرینی

// 017-38735210 32303988
10

کارشناس مرکز رشد

// 017-38735220 32303988
11

مرکز تخصصی آپا

--- 017-38735800 ---

12

گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

32254167

//

32303988

13

آزمایشگاه مرکزی

32223700

//

---

14

گروه پژوهشی مطالعات اقوام

32303987

//

32303988

15

رئیس اداره روابط بین الملل 32304001 // 32303988
16

کارشناس روابط بین الملل

// //  
17

کتابخانه مرکزی

32233574    

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر معاون

32254165

313

32254165

2

امور دانشجویی و خوابگاه ها

32223702

301

32254165

3

کارشناس امور وام دانشجویی

38733333 --- 32254165

4

امور فرهنگی و فوق برنامه

32220369

324

32254165

5

اداره کل تربیت بدنی

32251705

---

32254165

6

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

32238675

325

32254165

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده فنی و مهندسی گرگان

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر رئیس دانشکده

32441014

101

32430516

2

معاون آموزشی

32441014

103

32430516

3

گروه مهندسی برق

32441003-8

119

---

4

گروه مهندسی پلیمر

32441003-8

127

---

5

گروه مهندسی عمران

32441003-8

126

---

6

 گروه مهندسی مکانیک

32441003-8

125

---

7

گروه مهندسی کامپیوتر

32441003-8

118

---

8

گروه مهندسی معماری

4 - 32254163

307

---

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دفتر رئیس دانشکده

34266235

34236490

2

معاونت آموزشی

34266235

---

 

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده علوم

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر رئیس دانشکده

32245882

---

32245882

2

معاونت آموزشی

32221685

333

---

3

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

---

271

---

4

گروه آمار

---

335

---

5

گروه زیست شناسی

---

219

---

6

گروه زمین‌شناسی

---

234

---

7

گروه شیمی

---

286

---

8

گروه فیزیک

---

245

---

 

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده علوم انسانی

ردیف

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دفتر رئیس دانشکده

38737000

---

---

2

معاونت آموزشی

38737010

---

---

3

آموزش دانشکده

38737020 --- ---
4

آموزش دانشکده

38737030 --- ---
5

کارشناس کتابخانه

38737130 --- ---
6 گروه مدیریت

38737070

--- ---
7

گروه زبان و ادبیات فارسی

38737050 --- ---
8

گروه علوم اجتماعی و سیاسی

38737040

---

---

9

گروه حقوق

38737060

---

---

10

گروه زبان و ادبیات انگیسی

32254163

306

---

11

گروه جغرافیا

32254163

265

---

12

گروه تربیت بدنی

32254163

317

---

تلفن سانترال:

32254168 – 32254164 – 32254163

آدرس دانشگاه:

گرگان – خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی 155 – کد پستی: 15759-49138پست الکترونیک دانشگاه:
info@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 25879