تقدیر از انجمن های علمی دانشجویی برتر یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان، در مراسمی از انجمن های علمی دانشجویی برتر یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت با حضور دکتر خوشفر معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر محمدی نژاد مدیر امور فرهنگی دانشگاه تقدیر شد.

گفتنی است از ۲۵ انجمن علمی دانشجویی دانشگاه، مقام های اول تا سوم را به ترتیب انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق گرگان، انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای انرژی های تجدیدپذیر و انجمن های علمی دانشجویی (جغرافیا-زیست شناسی-مهندسی عمران گرگان) کسب نمودند.

همچنین مقام سایر انجمن ها در حوزه های عملکردی مختلف به شرح ذیل می باشد؛
انجمن علمی شایسته تقدیر: انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

برگزیده در بخش فعالیت خلاقانه: انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق گرگان

برگزیده در بخش ویژه: انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق گرگان

برگزیده در بخش محتوای دیجیتال: انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق گرگان

برگزیده در بخش مسابقه: انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق گرگان

در بخش نشریات:
مقام اول: انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق گرگان
مقام دوم: انجمن علمی دانشجویی ارتباطات و روابط عمومی

 


تعداد بازدید: 1680