عضو هیات علمی دانشگاه گلستان به عنوان عضو انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران انتخاب شد

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران که با حضور اعضای پیوسته انجمن تشکیل شد، دكتر مهدی غفاری، عضو هيات علمی گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشكده فنی و مهندسی گرگان به عنوان يكی از اعضای اصلی هيات مديره انجمن انتخاب شد.

از اهم اهداف انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران می توان به شناساندن و معرفی هر چه بيشتر علوم و تكنولوژی پلیمر به جامعه علمی و مردم، ايجاد ارتباط و همكاری بين متخصصان علوم پليمر، شیمیدانان، مهندسان شیمی و متخصصان ديگری كه به نحوی با شاخه پليمر سرو كار دارند و ايجاد ارتباط نزديک و هماهنگی بين پژوهشگران و واحدهای صنعتی و پژوهشی پليمری كشور اشاره کرد.


تعداد بازدید: 4544