چاپ یک عنوان کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ در راستای تحقق اهداف مرکز نشر دانشگاه و حمایت از نشر آثار علمی اعضای هیات علمی، در بهار سال 1401، یک عنوان کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه چاپ و منتشر شد.

کتاب با عنوان "مسابقه"؛ طراحی و پیاده سازی فرآیند بهبود مستمر در کارخانجات به کمک سیستم لجستیکی تولید همگام توسط دکتر سیدعباس حسینی جو و دکتر محمد مهاجر تبریزی از اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشگاه گلستان ترجمه شده است.

مسابقه روشی برای پیاده سازی فرآیند بهبود مستمر در برنامه ریزی، کنترل و مدیریت سیستمهای تولیدی ارائه می کند که به تولید همگام معروف است. هدف از این روش، بهبود بهره وری، سودآوری و رقابت پذیری شرکتهای تولیدی است.

در سالی که بنام تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نام گذاری شده است و در شرایطی که کشور به شدت نیازمند بهبود وضعیت تولید ملی است امید است بهره گیری از این کتاب در دانشگاه و صنعت به بهبود مستمر تولید در کشور کمک کند.


تعداد بازدید: 1461