انتشار دو عنوان کتاب توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه گلستان

یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ در راستای تحقق اهداف مرکز نشر دانشگاه و حمایت از آثار علمی اعضای هیات علمی دانشگاه، دو عنوان کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه، چاپ و منتشر شد.

کاربرد کشت سلول و بافت گیاهی در تولید متابولیت های ثانویه (با مقدمه ای بر متابولومیکس) نگارش دکتر مهناز اقدسی عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی

کاربست نظریه سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی نگارش دکتر حسن دلیری عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 گفتنی است چاپ دوم کتاب قصیده سرایان سبک عراقی تألیف دکتر لیلا نوروزپور و دکتر همایون جمشیدیان، اعضای هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی منتشر شد.


تعداد بازدید: 2138