جلسه توجیهی نحوه هزینه کرد پژوهانه ویژه اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام با حضور معاونت محترم و مدیر محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

جلسه توجیهی نحوه هزینه کرد پزوهانه ویژه اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام  با حضور معاونت محترم و مدیر محترم پژوهش و فناوری دانشگاه


تعداد بازدید: 246