افتخاری دیگر: حضور دو پژوهشگر دانشگاه گلستان در فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ دکتر محمد فرخ زاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر قاسم بهلکه عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی با ۷۱۷۵ استناد و دکتر علیرضا گودرزی عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر با ۳۶۰۵ استناد از دانشگاه گلستان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا در حوزه موضوعی شیمی قرار گرفتند.

دکتر فرخ زاد بیان کرد: ﺍﯾﻦ گزارش فهرستی از پژوهشگران پر استناد در ٢٢ حوزه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ علوم در پایگاه شاخص های ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ (ESI) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ کلاریویت آنالیتیکس(WOS) در بازه زمانی ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، که ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ پژوهشگران در هر رشته ﺑﺮ ﺣﺴﺐ تعداد استنادهایی که دریافت کرده اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران ﯾﮏ درصد برتر بر اساس حدود آستانه استنادی ESI به عنوان نخبگان علمی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

وی افزود: معیار انتخاب پژوهشگران در ﺍﯾﻦ فهرست، تعداد استنادهای صورت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ تولیدات ﻋﻠﻤﯽ آنها ﺍﺳﺖ. بر همین اساس پژوهشگرانی ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ اساس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ پژوهشی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ خود در ده سال ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اعتبار ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ دست ﯾﺎﺑﻨﺪ در دسته پژوهشگران پر استناد یک درصد دنیا قرار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.


تعداد بازدید: 1216