کارگاه های دهه سرآمدی آموزش 1403

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

سرآمدی آموزشی، هدفمندی و مردمی سازی آموزش

موضوع کارگاه و نشست

مدرس

مخاطبین

تاریخ

زمان

مکان

کارگاه برنامه ریزی برای پیشرفت:

(چیزی که از نان شب برای دانشجو واجب تر است)

دکتر حسینی جو

اساتید و دانشجویان

1403/02/08

۱۲:۱۵

سالن علیمحمدی

کارگاه آشنایی با مقررات آموزشی یکپارچه تحصیلات تکمیلی و ثبت پروپوزال

دکتر خندان

اساتید و دانشجویان

1403/02/09

۱۱-۱۳

سالن علیمحمدی

کارگاه اصول بهینه سازی با نرم افزارGAMS

دکتر عرب

دانشجویان

1403/02/10

13-15

سالن علیمحمدی

کاربرد هوش مصنوعی به عنوان ابزار کمک آموزشی

دکتر فاطمی

اساتید و دانشجویان

1403/02/11

۱۰-۱۲

سالن فخری زاده

اهمیت و تکنیک های مطالعه کتاب و بیان تجربیاتی پیرامون آن

دکتر محمدی مهر اساتید و دانشجویان 1403/02/16 ۱5-۱7 سالن علیمحمدی

دستور خط فارسی: نیاز و کارآمدی

دکتر نوروز پور

اساتید و دانشجویان

1403/02/18

10-12

سالن فخری زاده

کارگاه کار بانرم افزارChem Draw

دکتر کاظم نژادی

دانشجویان

1403/02/17

۱۰-۱۲

سالن فخری زاده

کارگاه تولید محتوای آموزشی با نرم افزار استوری لاین

دکتر کوهرخی

دانشجویان

1403/02/19

۱۰-۱۲

سالن فخری زاده

هم افزایی فرآیندهای آموزشی

آموزش کل کارشناسان آموزش 1403/02/19 10-12 دفتر حوزه ریاست

تعداد بازدید: 454