کارگاه پژوهشی مجازی با عنوان اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی

زمان:
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹   از ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹   الی   ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

مکان:
مجازی

توضیحات:
اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه:

تصویر: