وبینار بررسی اثرات کرونا بر آسیب های اجتماعی و روانی

زمان:
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹   از ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹   الی   ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

مکان:
مجازی

توضیحات:
نشست بررسی اثرات کرونا بر آسیب های اجتماعی و روانی

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط: