کارگاه تخصصی کنترل رسوب نمک ها در مخازن و چاه های نفتی

زمان:
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹   ساعت ۱۱:۰۰   الی   ۱۳:۰۰

مکان:
مجازی

توضیحات:
کارگاه تخصصی کنترل رسوب نمک ها در مخازن و چاه های نفتی به همت اداره روابط بین الملل دانشگاه گلستان و با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط: