وبینار کارگاه اصول راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی

زمان:
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹   از ۲۰ مهر ۱۳۹۹   الی   ۲۲ مهر ۱۳۹۹

مکان:
http://webinar.gu.ac.ir

توضیحات:
مرکز هدایت شغلی دانشگاه گلستان برگزار می کند، وبینار کارگاه اصول راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی

کلمات کلیدی:
کارگاه، هدایت شغلی، کسب و کار، کارآفرینی

لینک مرتبط: