وبینار فوکو و مطالعات میان رشته ای

زمان:
یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹   ساعت ۱۶:۰۰   الی   ۱۷:۳۰

مکان:
مجازی

توضیحات:
با حضور جناب آقای دکتر باینگانی، خانم دکتر جلائیان و آقای دکتر امن خانی و همراه با معرفی کتاب

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط: