کارگاه کار و فناوری در علوم زمین

زمان:
جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰   ساعت ۱۶:۰۰   الی   ۱۷:۳۰

مکان:
مجازی

توضیحات:
با حضور دکتر حامد رضایی عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان و معاون پارک علم و فناوری استان گلستان

کلمات کلیدی:
حضور در وبینار برای دانشجویان علاقمند آزاد و رایگان میباشد.