کارگاه روش اصولی ساخت و ارائه پاورپوینت های تخصصی

زمان:
پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰   ساعت ۱۵:۰۰   الی   ۱۷:۰۰

مکان:
مجازی

توضیحات:

کلمات کلیدی: