کارگاه آموزشی استانی آشنایی با پردازش تصویر

زمان:
پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰   ساعت ۱۰:۰۰   الی   ۱۲:۰۰

مکان:

توضیحات:

کلمات کلیدی: