کارگاه استانی راه‌اندازی استارت‌آپ

زمان:
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰   ساعت ۱۷:۳۰   الی   ۱۹:۳۰

مکان:
مجازی

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط: