سخنرانی تخصصی زلزله: خطر زلزله در استان گلستان

زمان:
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶   ساعت ۱۰:۰۰   الی   ۱۲:۰۰

مکان:
سالن رشد

توضیحات:
با حضور و سخنرانی دکتر مهدی زارع استاد برجسته پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

کلمات کلیدی:
زلزله، گلستان

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: