دفاع پایان نامه: اثر مستقیم داروی اسبوتولول بر روی فعالیت آنزیم رنین به روش in silico و in vitro

زمان:
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶   ساعت ۱۳:۰۰   الی   ۱۴:۰۰

مکان:
ساختمان شماره 3، سالن شهید علیمحمدی

توضیحات:
ارائه: دنیا حیدری

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: