دفاع پایان نامه: بررسی اثر محافظتی روغن زیتون بر سمیت القاشده توسط آرسنیک بر کبد

زمان:
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶   ساعت ۱۱:۰۰   الی   ۱۲:۰۰

مکان:
ساختمان شماره 3، کلاس 302

توضیحات:
ارائه: منا محمدیان

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: