علی سبطی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
ارتباط

رزومه