لیلا نوروزپور

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش مطالعات زبان،دستور زبان و سبک شناسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

لیلا نوروزپور

فهرست مقالات

  • , Nowruzpur Leila, , ( - 14), 2019, 321-354, .
  • Nowruzpur Leila, Nafise Ghorbanpoor, Social frames in Tarikh-i Bayhaqi's conversations, ( - 2), 2019, 99-115, Iran.
  • Homayun Jamshidian, Nowruzpur Leila, , , ( - 12), 2016, 11-41, .
  • Nowruzpur Leila, , An investigation into frequency of image in Saadis Ghazals, ( - 2), 2015, 41-61, Iran.
  • Homayun Jamshidian, Nowruzpur Leila, , ( - 5), 2012, 109-128, .