لیلا نوروزپور

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش مطالعات زبان،دستور زبان و سبک شناسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

لیلا نوروزپور

فهرست مقالات