علی عرب مفرد

رشته تحصیلی

آموزش زبان انگلیسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

علی عرب مفرد

فهرست مقالات