علیرضا نجفی نژاد

رشته تحصیلی

علوم سیاسی - گرایش حقوق بشر

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه پوترا - کشور مالزی

علیرضا نجفی نژاد