عبدالباقی رضائی تالار پشتی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه یمیتی - کشور هندوستان

عبدالباقی رضائی تالار پشتی

فهرست مقالات

  • Lida Davoudi, Behzad Pourqarib, Abdolbaghy Reazaei talarposhti, , ( - 12), 2019, 103-117, .
  • , Abdolbaghy Reazaei talarposhti, Behzad Pourqarib, Spivakian Concepts of Essentialism and Imperialism in Gabriel Garcias The Autumn of the Patriarch, (Khazar Journal of Humanities and Social Sciences - 20), 2017, 92-114, Azerbaijan.