عبدالباقی رضائی تالار پشتی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه یمیتی - کشور هندوستان

عبدالباقی رضائی تالار پشتی

فهرست مقالات