بهزاد پورقریب

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه میسور - کشور هندوستان

بهزاد پورقریب