بهزاد پورقریب

  pourgharib_lit@yahoo.com
 

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات انگلیسی - گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه میسور - کشور هندوستان

بهزاد پورقریب

فهرست مقالات

 • Morteza Emamgholi Tabar Malakshah, Behzad Pourqarib, THE MANY FACES OF NATURE: AN ECOCRITICAL READING OF THE CONCEPTS OF WILDERNESS AND THE SUBLIME IN JOHN KEATS SELECTED POEMS, (Anafora Journal of Literary Studies - 5), 2018, 233-247, Croatia.
 • , Behzad Pourqarib, The Anti-Oriental Narrative of Vambery in Travels in Central Asia, (international journal of english language and translation studies - 6), 2018, 188-194, .
 • Behzad Pourqarib, , ( - 8), 2019, 131-148, .
 • Behzad Pourqarib, ali rabie, Generic Analysis of Literary Translation: A Case Study of Contemporary English Short Stories, (journal of language and translation - 8), 2018, 91-102, .
 • Behzad Pourqarib, afsaneh pourebrahim, Baudrillardian Concepts of Hyperreality and Simulacra in Margaret Atwood's Oryx and Crake, (Khazar Journal of Humanities and Social Sciences - 21), 2018, 36-54, Azerbaijan.
 • Lida Davoudi, Behzad Pourqarib, Abdolbaghy Reazaei talarposhti, , ( - 12), 2019, 103-117, .
 • f a, Behzad Pourqarib, , (quarterly journal of Persian Language and Literature - 9), 2017, 44-67, .
 • , Abdolbaghy Reazaei talarposhti, Behzad Pourqarib, Spivakian Concepts of Essentialism and Imperialism in Gabriel Garcias The Autumn of the Patriarch, (Khazar Journal of Humanities and Social Sciences - 20), 2017, 92-114, Azerbaijan.
 • , Behzad Pourqarib, the study of the Hungarian as the anti- orient in vamberys travels in central asia, (International Academic Journal of Humanities - 4), 2017, 49-54, India.
 • Maryam Esmikhani, Behzad Pourqarib, A Spivakian Reading of Alex Haleys Roots, (international journal of applied linguistics and english literature - 5), 2016, 22-29, .
 • پورقریب بهزاد، نقد فمنیستی بوم گرای رمان جای خالی سلوچ ، ادبیات پارسی معاصر ، (نامشخص) ، ،
 • پورقریب ,بهزاد ; ربیع علی ، Generic Analysis of Literary Translation: A Case Study of Contemporary English Short Stories ، Journal of Language and Translation ، (3/21/1920) ، ،
 • ۱-بهزاد پورقریب ۲-همتا مهدوی نتاج ۳-عبدالباقی رضایی، تراواقع‌گرایی: شیوه‌ای نو در روایت داستان (جهان، ملعبه ی بشر: خوانش رمان گهواره ی گربه اثر کرت وانه گت از منظر تَراواقع گرایی) ، دو فصلنامه روایت‌شناسی ، (نامشخص) ، ،
 • پورقریب بهزاد، ویرجینیا وولف و ذهن ، ، (نامشخص) ، ، ۳۲۰
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.