بهمن طیبی

رشته تحصیلی

تربیت بدنی - گرایش مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

تربیت بدنی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

بهمن طیبی

فهرست مقالات