اسمعیل شاهکوئی

  32510216 - 017
  http://gu.ac.ir/faculty/e-shahkouei
 

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش اقلیم شناسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

1. مخاطرات آب و هوایی 2. تحلیل مسائل جغرافیایی 3. اقلیم کشاورزی

اسمعیل شاهکوئی

فهرست مقالات