فاطمه باقری

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

کامپیوتر

مرتبه علمی

مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه ها و علایق پژوهشی

داده کاوی و  کاربرد مدلهای پيش بينی هوش تجاری تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA)                               

فاطمه باقری

فهرست مقالات