فاطمه باقری

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

کامپیوتر

مرتبه علمی

مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه ها و علایق پژوهشی

داده کاوی و  کاربرد مدلهای پيش بينی هوش تجاری تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA)                               

فاطمه باقری

فهرست مقالات

  • Fatemeh Bagheri, , Majid Ziaratban, Farzaneh Afkhaminia, , ( - 5), 2018, 78-90, .
  • Fatemeh Islami, Fatemeh Bagheri, , Surveying the knowledge of pregnant women towards sport activities during pregnancy using data mining algorithms, (turkish journal of sport and exercise - 18), 2016, 8-16, .
  • Fatemeh Bagheri, , , , ( - 3), 2016, -, .
  • Gholamreza Khoshfar, Fatemeh Bagheri, , , , ( - 3), 2015, 47-73, .
  • Majid Ziaratban, Fatemeh Bagheri, Farsi Font Recognition based on The Fonts of Text Samples Extracted by SOM, (the journal of mathematics and computer science - 15), 2015, 40-56, .