غلامرضا خوش فر

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش جامعه شناسی سیاسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علامه طباطبایی - کشور ایران

غلامرضا خوش فر

فهرست مقالات