مهناز خلفی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی آمار
ارتباط

رزومه