مهناز خلفی

رشته تحصیلی

آمار - گرایش احتمال

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شیراز - کشور ایران

مهناز خلفی