محمد رحیم زاده

   CV
 

رشته تحصیلی

مکانیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

مکانیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

انتشار امواج الاستیک – دینامیک و ارتعاشات سازه ها

محمد رحیم زاده

فهرست مقالات