نرگس صمدانی لنگرودی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی فیزیک

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دولتی مسکو - کشور روسیه

نرگس صمدانی لنگرودی

فهرست مقالات