نورالدین دبیری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی صنایع

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع - گرایش مهندسی صنایع

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV