نورالدین دبیری

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع - گرایش مهندسی صنایع

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

صنایع

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۸

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

- بهینه سازی سیستم ها - مطالعات امکان سنجی ایجاد صنایع - طراحی فرآیندها و پیاده سازی نرم افزار

نورالدین دبیری

فهرست مقالات

  • Nooraddin Dabiri, Mohammad Jafar Tarokh, Mahdi Alinaghian, New mathematical model for the bi-objective inventory routing problem with a step cost function A multi-objective particle swarm optimization solution approach, (APPLIED MATHEMATICAL MODELLING - 49), 2017, 302-318, USA.
  • Meysam Mahjoobnia, Nooraddin Dabiri, Ali Bozorgi-Amiri, A New Model for Green Location- Routing- Inventory Problem under Uncertainty, ( - 5), 2017, 99-115, .
  • Mostafa Hasanpour, Nooraddin Dabiri, Modeling and heuristic solution for inventory management problem regarding the variety of transportation methods, ( - 14), 2017, 275-289, .
  • Farhad Etebari, Nooraddin Dabiri, A hybrid heuristic for the inventory routing problem under dynamic regional pricing, (COMPUTERS and CHEMICAL ENGINEERING - 95), 2016, 231-239, USA.
  • Maryam Saeed Sabaei, Abdilrasoul Salman Mahiny, Mohammad Shahraeini, Seyed Hamed Mirkarimi, Nooraddin Dabiri, , ( - 8), 2016, 155-175, .
  • Maryam saeed Sabaei, Abdolrasoul Salman Mahiny, Mohammad Shahraeini, Seyed Hamed Mirkarimi, Nooraddin Dabiri, , ( - 8), 2016, 109-126, .
  • Maryam Saeed Sabaee, Abdolrassoul SalmanMahiny, Mohammad Shahraeini, Seyed Hamed Mir Karimi, Nooraddin Dabiri, Compactness for Regionalization and its Application in Land-Use Planning, (environmental resources research - 5), 2017, 183-196, .
  • S. J. Sadjadi, Sh. Zokaee, Nooraddin Dabiri, A single-vendor single-buyer joint economic lot size model subject to budget constraints, (INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 70), 2014, 1699-1707, ENGLAND.

بهینه سازی سیستم ها

مدیریت زنجیره تأمین

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی شبکه های توزیع کالا

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.