شبنم هوشمند

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی تجزیه

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

شبنم هوشمند