اداره کارگزینی و رفاه

رئیس

نام و نام خانوادگی: حمیده قزاق

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مرتبه علمی:

سمت: رئیس اداره کارگزینی و رفاه

تلفن تماس :  38732220-017 و 32303995

آدرس پست الکترونیک:


تعداد بازدید: 1284