اداره کارگزینی و رفاه

رئیس

نام و نام خانوادگی: حمیده قزاق

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مرتبه علمی:

سمت: رئیس اداره کارگزینی و رفاه

آدرس پست الکترونیک: h.ghazagh@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 652