اداره کارگزینی و رفاه

کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی: سید وحید کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: 

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس : 32303995

آدرس پست الکترونیک:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: میثم غلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس : 32303995

آدرس پست الکترونیک :m.gholami@gu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم مارزلو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس : 32303995

آدرس پست الکترونیک:m.marezlo@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 594