اداره کارگزینی و رفاه

کارشناسان

نام و نام خانوادگی: سید وحید کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس :  38732222-017

آدرس پست الکترونیک:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: احسان زینتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: ریاضی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس :  38732230-017

آدرس پست الکترونیک :

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم مارزلو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس :  38732240-017

آدرس پست الکترونیک:

 

نام و نام خانوادگی: نفیسه عباسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت: کارشناس بیمه تکمیلی

تلفن تماس :  32254262-017

آدرس پست الکترونیک:

 


تعداد بازدید: 1350