معاونت دانشجویی و فرهنگی

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی : نازنین مقصودلو

رشته تحصیلی :مترجمی زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 32254165

پست الکترونیکی:


تعداد بازدید: 675