معاونت دانشجویی و فرهنگی

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی : الهه تاجیک

رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

شماره تماس: 32254165

پست الکترونیکی:e.tajik@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 1812