مرکز مطالعات تاب آوری شهری

اهداف گروه پژوهشی معماری و ساختمان

1- مطالعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی استان و منطقه جهت تعیین ضوابط پدافندی طراحی و اجرای ساختمانها

 

2- مطالعه و تدوین مقررات و اصول طراحی ساختمانهای خاص و عمومی جهت رعایت پدافند غیرعامل

 

3- انجام مطالعات اصلاح و بازسازی ساختمانهای موجود جهت انطباق با اصول پدافند غیرعامل

 

4- نظارت و اجرای ساختمانها با ضوابط عملی پدافند غیرعامل و منطبق با شرایط خاص محیطی آنها 

 


تعداد بازدید: 115