مرکز مطالعات تاب آوری شهری

اهداف گروه پژوهشی تاب آوری شهری و روستایی

1- مطالعات شهر و حوزه نفوذ متناسب با نیاز کارگروههای پدافند غیر عامل

 

2- مطالعات شناخت الزامات پدافندی و ارائه الگوهای متناسب پیشنهادی در مقیاس ملی و استانی پدافند غیر عامل 

 

3- مطالعات و طراحی مجتمع های زیستی و بافت های شهری و روستایی همسو با الزامات پدافند غیر عامل

 

4- مطالعات تدوین ضوابط، مقررات و معیارهای پدافند غیر عامل برای فضاهای شهری و منطقه ایی و ....

 

5- مطالعات مورد نیاز قرار گاهای پدافند غیر عامل در سطح شهر، منطقه و کشور

 

6- سایر مطالعات همسو با موضوع پدافند غیر عامل


تعداد بازدید: 128