مرکز مطالعات تاب آوری شهری

تماس با گروه مطالعات اقتصادی - اجتماعی

آدرس پست الکترونیکی:

m.asaadi@gu.ac.ir, asaadi.m@gmail.com


تعداد بازدید: 121