گروه آموزشی آمار

مدیرگروه

وحید رنجبر یانه سری

رشته تحصیلی

آمار - گرایش احتمال

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران


تعداد بازدید: 528