دهه سرآمدی آموزش

شـعار محوری دهه سرآمدی آموزشی در سال 1403

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

سرآمدی آموزشی، هدفمندی و مردمی سازی آموزش

متن کامل

شـعار محوری دهه سرآمدی آموزشی در سال ۱۴۰۲

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سرآمدی آموزشی؛ نیاز محوری و دانشگاه تمدن آفرین

متن کامل
۱۲