مرکز مشاوره دانشگاه

کارشناس مرکز

مرکز مشاوره دانشگاه گلستان از سال 1388 آغاز به فعالیت نموده است .

رزومه کارشناس:

نام و نام خانوادگی:آمنه مرتضوی نژاد

مقطع تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:روانشناسی

شماره تماس: 01732254165


تعداد بازدید: 1594